Algemene Verkoopvoorwaarden van Shop@KLM

Deze Algemene Voorwaarden zijn per  1 december 2014 van toepassing

Artikel  1 - Definities

1.1               In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

KLM: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (KLM Royal Dutch Airlines) gevestigd te Amstelveen, Nederland;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met KLM;

Overeenkomst: een overeenkomst voor aankoop van producten middels de online Shop@KLM;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht, zijnde 14 Dagen te rekenen vanaf de dag  na ontvangst van het product;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd de Overeenkomst te ontbinden;

Dag: kalenderdag;

Duurzame Gegevensdrager: elk middel dat de Consument of KLM in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage 1 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.

Terugzendtermijn:  de termijn waarbinnen de Consument die gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, het product aan KLM dient terug te sturen, zijnde 30 Dagen na ontvangst van het product.

Artikel 2 – Identiteit van KLM

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. ( KLM Royal Dutch Airlines), handelend via de website: shop.klm.com.

 

Vestigingsadres:

Amsterdamseweg 55

1182 GP Amstelveen

 

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur

 

KvK-nummer: 33014286

Btw-identificatienummer: NL004983269B01

 E-mail adres; shopping.service@klm.com

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van KLM via Shop.klm.com en op de middels Shop.klm.com tot stand gekomen Overeenkomst tussen KLM en de Consument.

 

3.2   Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager.

 

3.3   Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van dit Artikel ook van toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

4.1   Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

4.2   Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden KLM niet.

 

 

4.3   Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

a)      de prijs inclusief btw, indien het aangeboden product op een door consument opgegeven afleveradres kan worden afgeleverd;

b)      de prijs exclusief btw, indien het aangeboden product enkel en alleen op door KLM uitgevoerde vluchten door KLM wordt afgeleverd;

c)       de wijze en kosten van aflevering van het aangeboden product;

d)      de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

e)      het al dan niet van toepassing zijn van het Herroepingsrecht alsmede het Modelformulier voor herroeping;

f)       de wijze van betaling van de aangeboden producten;

g)      de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

h)      indien de Overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de Consument te raadplegen is;

i)        de wijze waarop de Consument voor het sluiten van de Overeenkomst van door hem niet-gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de Overeenkomst tot stand komt.

 

Artikel 5 – De Overeenkomst

5.1   De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit Artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

5.2   Op het moment dat de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard middels het elektronische bestelformulier, bevestigt KLM onverwijld per e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, de prijs en de plaats van aflevering van het bestelde product. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door KLM is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.

 

5.3   KLM treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal KLM daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

5.4   KLM kan zich – binnen wettelijke kaders – ervan op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien KLM op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

5.5   KLM zal bij sluiting van de Overeenkomst  aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a)      het bezoekadres van de vestiging van KLM waar de consument met klachten terecht kan;

b)      de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;

c)       de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d)      de in Artikel 4 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij KLM deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

6.1   Bij de aankoop van producten heeft de Consument gedurende  14  (veertien)Dagen de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. KLM mag de Consument vragen naar de reden van herroeping maar deze niet tot opgave van zijn redenen verplichten. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.

Artikel 7 – Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktijd

7.1 Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen en te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

7.2  De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1 van dit Artikel.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Consument en de kosten daarvan

8.1    Om het Herroepingsrecht  uit te oefenen, moet de Consument KLM via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post fax of e-mail), op de hoogte stellen van zijn beslissing de Overeenkomst te ontbinden. De Consument kan hiervoor ook het Webformulier gebruiken en onder het kopje “uw verzoek” de tekst “ik wil een aankoop retourneren” aanklikken en aan KLM het ingevulde Webformulier toezenden. De Consument kan ook gebruik maken van het Modelformulier voor Herroeping ( zie Bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden) maar de Consument is hiertoe niet verplicht.

8.2  Indien de Consument van zijn Herroepingsrecht gebruikmaakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan KLM retourneren binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst (“ Terugzendtermijn”)  van het product conform de door KLM verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Dit betekent dat parfum, cosmetica, gezichts- en lichaamsverzorging alleen in de originele gesealde verpakking teruggestuurd kan worden.

 

8.3  Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.

 

8.4 Indien de Consument gebruikmaakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de rechtstreekse kosten van het terugzenden  van het artikel voor zijn rekening.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van KLM bij herroeping

9.1 KLM stuurt de Consument die via elektronische weg melding maakt van zijn herroeping, onverwijld een ontvangstbevestiging.

 

9.2   KLM vergoedt het aankoopbedrag inclusief eventuele leveringskosten voor de geleverde producten, zo spoedig mogelijk nadat KLM het product van de Consument retour ontvangen heeft .

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

10.1 Het Herroepingsrecht is uitgesloten voor producten:

a)      die door KLM tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;

b)      die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c)        die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d)      die snel kunnen bederven of verouderen;

e)      waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop KLM geen invloed heeft;

f)        voor losse kranten en tijdschriften;

g)      Alcoholische dranken en levensmiddelen;

h)      voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

i)        De levering van digitale inhoud anders dan op een materiele drager, maar alleen als:

  1. uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke instemming van de Consument; en
  2. de Consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn Herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 - De prijs

11.1            Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Nederlandse btw-tarieven.

 

11.2             In afwijking van het vorige lid kan KLM producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar KLM geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

11.3        Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

11.4             Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien KLM dit bedongen heeft en:

  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
    1. de Consument de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

 

Artikel 12 - Nakoming Overeenkomst en extra garantie

12.1        KLM staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande Nederlandse wettelijke bepalingen en/of Nederlandse overheidsvoorschriften.

12.2        Een door KLM, fabrikant of importeur als verstrekte extra garantie beperkt nimmer  de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover KLM kan doen gelden indien KLM is tekort geschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.

12.3        Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van KLM, fabrikant of importeur of producent waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

13.1        KLM zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de aflevering van de bestelde producten.

13.2        Als plaats van aflevering geldt i) het adres dat de Consument tijdens het bestelproces heeft opgegeven op het elektronische bestelformulier en door KLM is bevestigd in de e-mail bevestiging als genoemd in Artikel 5.2; of ii) aan boord van een door KLM uitgevoerde vlucht die de Consument heeft geselecteerd op het elektronische bestelformulier en door KLM is bevestigd in haar e-mail bevestiging als genoemd in Artikel 5.2. Tegen inlevering van een geprinte versie van de door Consument ontvangen e-mail bevestiging genoemd in Artikel 5.2, worden de bestelde producten aan Consument geleverd tijdens de door KLM bevestigde KLM vlucht, indien de betaling door KLM is geaccordeerd. Indien het product niet of gedeeltelijk is geleverd op de door Consument geselecteerde KLM vlucht, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Indien het aan KLM is te wijten dat de bestelde producten niet aan boord van de aangegeven vlucht kunnen worden geleverd, zullen de producten door KLM worden geleverd op het afleveradres dat de Consument aan KLM kenbaar heeft gemaakt.

13.3        Met inachtneming van hetgeen hierover in Artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal KLM de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 (dertig)Dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk een maand nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

13.4        In geval van ontbinding conform van Artikel 11.3 zal KLM het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk terugbetalen.

13.5        Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal KLM zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

13.6        Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Consument bij KLM of een door de Consument aangewezen en aan KLM bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14- Betaling

14.1        Voorzover niet anders is overeengekomen dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) Dagen na het ingaan van de Bedenktermijn, of bij het ontbreken van de Bedenktermijn binnen 14 (veertien) Dagen na het sluiten van de Overeenkomst.

 

14.2        Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in Algemene Voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 

14.3        De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan KLM te melden.

 

14.4        In geval van wanbetaling van de Consument heeft KLM behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 15- Klachtenregeling

15.1        KLM beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 

15.2        Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij KLM, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.

 

15.3        Bij KLM ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door KLM binnen de termijn van 14 (veertien) Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 16 - Geschillen

16.1        Op Overeenkomsten tussen KLM en de consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

16.2Geschillen tussen de Consument en KLM over de totstandkoming of uitvoering van Overeenkomsten met betrekking tot door KLM te leveren of geleverde producten, kunnen zowel door de Consument als KLM worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter. De Consument kan zich ook wenden tot het Europees geschillen platform ODR ( https://webgate.ec.europa.eu/)

 

16.3            De oorspronkelijke versie van deze Algemene Voorwaarden is opgesteld in het Nederlands. In het geval van een verschil of tegenstrijdigheid tussen deze vertaling en het origineel, prevaleert de Nederlandse tekst.

 

 

Bijlage 1:              Modelformulier voor herroeping

 

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 

Aan:

KLM Inflight Services

T.a.v. KLM After Sales

Cateringweg 1

1118 AM Schiphol-Noord

 

 

 

- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

 

- Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

 

- Naam/Namen consument(en)

 

 

- Adres consument(en)

 

 

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

 

 

 

- Datum

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 

Close
x

Om deze producten te bestellen dient u 18 jaar of ouder te zijn